کمترین: 
5163
بیشترین: 
5383
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5305
زمان: 
3/22 20:20
قیمت دلار استرالیا امروز 22 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 22 خرداد 1397 , 5305 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 10:20","price":5168},{"date":"1397/03/22 10:30","price":5166},{"date":"1397/03/22 10:50","price":5165},{"date":"1397/03/22 11:00","price":5169},{"date":"1397/03/22 11:20","price":5168},{"date":"1397/03/22 11:30","price":5169},{"date":"1397/03/22 11:40","price":5163},{"date":"1397/03/22 11:50","price":5164},{"date":"1397/03/22 12:00","price":5177},{"date":"1397/03/22 12:10","price":5201},{"date":"1397/03/22 12:20","price":5316},{"date":"1397/03/22 12:30","price":5251},{"date":"1397/03/22 12:50","price":5297},{"date":"1397/03/22 13:00","price":5282},{"date":"1397/03/22 13:20","price":5297},{"date":"1397/03/22 13:40","price":5281},{"date":"1397/03/22 14:00","price":5292},{"date":"1397/03/22 14:10","price":5332},{"date":"1397/03/22 14:30","price":5366},{"date":"1397/03/22 14:40","price":5383},{"date":"1397/03/22 14:50","price":5364},{"date":"1397/03/22 15:00","price":5361},{"date":"1397/03/22 15:20","price":5331},{"date":"1397/03/22 15:30","price":5353},{"date":"1397/03/22 15:50","price":5355},{"date":"1397/03/22 16:00","price":5351},{"date":"1397/03/22 16:10","price":5339},{"date":"1397/03/22 16:20","price":5313},{"date":"1397/03/22 16:30","price":5316},{"date":"1397/03/22 16:40","price":5332},{"date":"1397/03/22 16:50","price":5354},{"date":"1397/03/22 17:10","price":5382},{"date":"1397/03/22 17:30","price":5377},{"date":"1397/03/22 17:50","price":5379},{"date":"1397/03/22 18:00","price":5356},{"date":"1397/03/22 18:10","price":5359},{"date":"1397/03/22 18:20","price":5324},{"date":"1397/03/22 18:30","price":5290},{"date":"1397/03/22 18:40","price":5272},{"date":"1397/03/22 18:50","price":5268},{"date":"1397/03/22 19:00","price":5304},{"date":"1397/03/22 19:20","price":5297},{"date":"1397/03/22 19:30","price":5305},{"date":"1397/03/22 19:40","price":5303},{"date":"1397/03/22 20:00","price":5304},{"date":"1397/03/22 20:10","price":5299},{"date":"1397/03/22 20:20","price":5305}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398