کمترین: 
5230
بیشترین: 
5442
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5371
زمان: 
3/22 20:20
قیمت دلار کانادا امروز 22 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 22 خرداد 1397 , 5371 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 10:20","price":5234},{"date":"1397/03/22 10:30","price":5233},{"date":"1397/03/22 10:40","price":5232},{"date":"1397/03/22 10:50","price":5231},{"date":"1397/03/22 11:00","price":5236},{"date":"1397/03/22 11:20","price":5235},{"date":"1397/03/22 11:40","price":5230},{"date":"1397/03/22 11:50","price":5231},{"date":"1397/03/22 12:00","price":5244},{"date":"1397/03/22 12:10","price":5268},{"date":"1397/03/22 12:20","price":5385},{"date":"1397/03/22 12:30","price":5318},{"date":"1397/03/22 12:50","price":5365},{"date":"1397/03/22 13:00","price":5350},{"date":"1397/03/22 13:20","price":5351},{"date":"1397/03/22 13:40","price":5335},{"date":"1397/03/22 14:00","price":5347},{"date":"1397/03/22 14:10","price":5388},{"date":"1397/03/22 14:30","price":5422},{"date":"1397/03/22 14:40","price":5442},{"date":"1397/03/22 14:50","price":5423},{"date":"1397/03/22 15:00","price":5419},{"date":"1397/03/22 15:20","price":5388},{"date":"1397/03/22 15:30","price":5409},{"date":"1397/03/22 15:50","price":5408},{"date":"1397/03/22 16:00","price":5404},{"date":"1397/03/22 16:10","price":5394},{"date":"1397/03/22 16:20","price":5368},{"date":"1397/03/22 16:30","price":5371},{"date":"1397/03/22 16:40","price":5387},{"date":"1397/03/22 16:50","price":5410},{"date":"1397/03/22 17:10","price":5440},{"date":"1397/03/22 17:30","price":5432},{"date":"1397/03/22 17:50","price":5437},{"date":"1397/03/22 18:00","price":5411},{"date":"1397/03/22 18:10","price":5415},{"date":"1397/03/22 18:20","price":5380},{"date":"1397/03/22 18:30","price":5346},{"date":"1397/03/22 18:40","price":5326},{"date":"1397/03/22 18:50","price":5323},{"date":"1397/03/22 19:00","price":5360},{"date":"1397/03/22 19:20","price":5356},{"date":"1397/03/22 19:30","price":5363},{"date":"1397/03/22 19:40","price":5365},{"date":"1397/03/22 20:10","price":5361},{"date":"1397/03/22 20:20","price":5371}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398