کمترین: 
1060
بیشترین: 
1105
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1091
زمان: 
3/22 20:20
قیمت یوان چین امروز 22 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 22 خرداد 1397 , 1091 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 10:20","price":1061},{"date":"1397/03/22 10:40","price":1060},{"date":"1397/03/22 11:00","price":1062},{"date":"1397/03/22 11:10","price":1061},{"date":"1397/03/22 11:40","price":1060},{"date":"1397/03/22 12:00","price":1063},{"date":"1397/03/22 12:10","price":1068},{"date":"1397/03/22 12:20","price":1091},{"date":"1397/03/22 12:30","price":1078},{"date":"1397/03/22 12:50","price":1088},{"date":"1397/03/22 13:00","price":1085},{"date":"1397/03/22 13:20","price":1086},{"date":"1397/03/22 13:40","price":1083},{"date":"1397/03/22 14:00","price":1086},{"date":"1397/03/22 14:10","price":1093},{"date":"1397/03/22 14:30","price":1100},{"date":"1397/03/22 14:40","price":1104},{"date":"1397/03/22 14:50","price":1101},{"date":"1397/03/22 15:00","price":1100},{"date":"1397/03/22 15:20","price":1094},{"date":"1397/03/22 15:30","price":1099},{"date":"1397/03/22 16:00","price":1098},{"date":"1397/03/22 16:10","price":1096},{"date":"1397/03/22 16:20","price":1092},{"date":"1397/03/22 16:30","price":1093},{"date":"1397/03/22 16:40","price":1096},{"date":"1397/03/22 16:50","price":1099},{"date":"1397/03/22 17:10","price":1105},{"date":"1397/03/22 17:30","price":1102},{"date":"1397/03/22 18:00","price":1099},{"date":"1397/03/22 18:10","price":1100},{"date":"1397/03/22 18:20","price":1091},{"date":"1397/03/22 18:30","price":1083},{"date":"1397/03/22 18:40","price":1080},{"date":"1397/03/22 18:50","price":1082},{"date":"1397/03/22 19:00","price":1092},{"date":"1397/03/22 19:20","price":1087},{"date":"1397/03/22 19:30","price":1089},{"date":"1397/03/22 19:40","price":1088},{"date":"1397/03/22 20:00","price":1090},{"date":"1397/03/22 20:10","price":1088},{"date":"1397/03/22 20:20","price":1091}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398