کمترین: 
1497
بیشترین: 
1557
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1527
زمان: 
3/22 20:20
قیمت لیر ترکیه امروز 22 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 1527 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 10:20","price":1499},{"date":"1397/03/22 10:30","price":1498},{"date":"1397/03/22 11:00","price":1499},{"date":"1397/03/22 11:30","price":1498},{"date":"1397/03/22 11:40","price":1497},{"date":"1397/03/22 12:00","price":1502},{"date":"1397/03/22 12:10","price":1512},{"date":"1397/03/22 12:20","price":1540},{"date":"1397/03/22 12:30","price":1524},{"date":"1397/03/22 12:50","price":1536},{"date":"1397/03/22 13:00","price":1532},{"date":"1397/03/22 13:20","price":1533},{"date":"1397/03/22 13:40","price":1523},{"date":"1397/03/22 14:00","price":1527},{"date":"1397/03/22 14:10","price":1540},{"date":"1397/03/22 14:30","price":1551},{"date":"1397/03/22 14:40","price":1557},{"date":"1397/03/22 14:50","price":1550},{"date":"1397/03/22 15:00","price":1548},{"date":"1397/03/22 15:20","price":1544},{"date":"1397/03/22 15:30","price":1538},{"date":"1397/03/22 15:50","price":1537},{"date":"1397/03/22 16:10","price":1534},{"date":"1397/03/22 16:20","price":1525},{"date":"1397/03/22 16:30","price":1531},{"date":"1397/03/22 16:40","price":1536},{"date":"1397/03/22 16:50","price":1544},{"date":"1397/03/22 17:10","price":1554},{"date":"1397/03/22 17:50","price":1553},{"date":"1397/03/22 18:00","price":1552},{"date":"1397/03/22 18:10","price":1543},{"date":"1397/03/22 18:20","price":1535},{"date":"1397/03/22 18:30","price":1525},{"date":"1397/03/22 18:40","price":1521},{"date":"1397/03/22 19:00","price":1529},{"date":"1397/03/22 19:20","price":1528},{"date":"1397/03/22 19:30","price":1529},{"date":"1397/03/22 19:40","price":1527},{"date":"1397/03/22 20:00","price":1526},{"date":"1397/03/22 20:10","price":1524},{"date":"1397/03/22 20:20","price":1527}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398