کمترین: 
1849
بیشترین: 
1927
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1898
زمان: 
3/22 20:20
قیمت درهم امارات امروز 22 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 1898 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 10:20","price":1850},{"date":"1397/03/22 10:40","price":1849},{"date":"1397/03/22 11:00","price":1850},{"date":"1397/03/22 11:10","price":1851},{"date":"1397/03/22 11:20","price":1850},{"date":"1397/03/22 11:50","price":1849},{"date":"1397/03/22 12:00","price":1854},{"date":"1397/03/22 12:10","price":1857},{"date":"1397/03/22 12:20","price":1903},{"date":"1397/03/22 12:30","price":1880},{"date":"1397/03/22 12:50","price":1896},{"date":"1397/03/22 13:00","price":1891},{"date":"1397/03/22 13:20","price":1893},{"date":"1397/03/22 13:40","price":1888},{"date":"1397/03/22 14:00","price":1890},{"date":"1397/03/22 14:10","price":1906},{"date":"1397/03/22 14:30","price":1916},{"date":"1397/03/22 14:40","price":1924},{"date":"1397/03/22 14:50","price":1919},{"date":"1397/03/22 15:00","price":1918},{"date":"1397/03/22 15:20","price":1907},{"date":"1397/03/22 15:30","price":1915},{"date":"1397/03/22 15:50","price":1916},{"date":"1397/03/22 16:00","price":1914},{"date":"1397/03/22 16:10","price":1911},{"date":"1397/03/22 16:20","price":1901},{"date":"1397/03/22 16:30","price":1903},{"date":"1397/03/22 16:40","price":1909},{"date":"1397/03/22 16:50","price":1916},{"date":"1397/03/22 17:10","price":1927},{"date":"1397/03/22 17:30","price":1923},{"date":"1397/03/22 18:10","price":1916},{"date":"1397/03/22 18:20","price":1904},{"date":"1397/03/22 18:30","price":1892},{"date":"1397/03/22 18:40","price":1885},{"date":"1397/03/22 18:50","price":1884},{"date":"1397/03/22 19:00","price":1897},{"date":"1397/03/22 19:20","price":1896},{"date":"1397/03/22 19:30","price":1897},{"date":"1397/03/22 19:40","price":1896},{"date":"1397/03/22 20:00","price":1897},{"date":"1397/03/22 20:10","price":1896},{"date":"1397/03/22 20:20","price":1898}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398