کمترین: 
9078
بیشترین: 
9473
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9331
زمان: 
3/22 20:20
قیمت پوند امروز 22 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 22 خرداد 1397 , 9331 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 10:20","price":9086},{"date":"1397/03/22 10:30","price":9084},{"date":"1397/03/22 10:40","price":9082},{"date":"1397/03/22 10:50","price":9081},{"date":"1397/03/22 11:00","price":9089},{"date":"1397/03/22 11:20","price":9088},{"date":"1397/03/22 11:40","price":9078},{"date":"1397/03/22 11:50","price":9080},{"date":"1397/03/22 12:00","price":9102},{"date":"1397/03/22 12:10","price":9145},{"date":"1397/03/22 12:20","price":9347},{"date":"1397/03/22 12:30","price":9232},{"date":"1397/03/22 12:50","price":9314},{"date":"1397/03/22 13:00","price":9287},{"date":"1397/03/22 13:20","price":9323},{"date":"1397/03/22 13:40","price":9295},{"date":"1397/03/22 14:00","price":9316},{"date":"1397/03/22 14:10","price":9384},{"date":"1397/03/22 14:30","price":9445},{"date":"1397/03/22 14:40","price":9473},{"date":"1397/03/22 14:50","price":9440},{"date":"1397/03/22 15:00","price":9437},{"date":"1397/03/22 15:20","price":9380},{"date":"1397/03/22 15:30","price":9421},{"date":"1397/03/22 15:50","price":9423},{"date":"1397/03/22 16:00","price":9420},{"date":"1397/03/22 16:10","price":9402},{"date":"1397/03/22 16:20","price":9348},{"date":"1397/03/22 16:30","price":9356},{"date":"1397/03/22 16:40","price":9378},{"date":"1397/03/22 16:50","price":9415},{"date":"1397/03/22 17:10","price":9462},{"date":"1397/03/22 17:30","price":9441},{"date":"1397/03/22 17:50","price":9450},{"date":"1397/03/22 18:00","price":9407},{"date":"1397/03/22 18:10","price":9411},{"date":"1397/03/22 18:20","price":9342},{"date":"1397/03/22 18:30","price":9280},{"date":"1397/03/22 18:40","price":9249},{"date":"1397/03/22 18:50","price":9246},{"date":"1397/03/22 19:00","price":9318},{"date":"1397/03/22 19:20","price":9307},{"date":"1397/03/22 19:30","price":9314},{"date":"1397/03/22 19:40","price":9304},{"date":"1397/03/22 20:00","price":9310},{"date":"1397/03/22 20:10","price":9301},{"date":"1397/03/22 20:20","price":9331}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398