کمترین: 
8005
بیشترین: 
8344
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8218
زمان: 
3/22 20:20
قیمت یورو امروز 22 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 22 خرداد 1397 , 8218 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 10:20","price":8012},{"date":"1397/03/22 10:30","price":8010},{"date":"1397/03/22 10:40","price":8009},{"date":"1397/03/22 10:50","price":8008},{"date":"1397/03/22 11:00","price":8015},{"date":"1397/03/22 11:20","price":8013},{"date":"1397/03/22 11:40","price":8005},{"date":"1397/03/22 11:50","price":8006},{"date":"1397/03/22 12:00","price":8026},{"date":"1397/03/22 12:10","price":8064},{"date":"1397/03/22 12:20","price":8242},{"date":"1397/03/22 12:30","price":8141},{"date":"1397/03/22 12:50","price":8213},{"date":"1397/03/22 13:00","price":8189},{"date":"1397/03/22 13:20","price":8202},{"date":"1397/03/22 13:40","price":8178},{"date":"1397/03/22 14:00","price":8195},{"date":"1397/03/22 14:10","price":8257},{"date":"1397/03/22 14:30","price":8313},{"date":"1397/03/22 14:40","price":8338},{"date":"1397/03/22 14:50","price":8314},{"date":"1397/03/22 15:00","price":8308},{"date":"1397/03/22 15:20","price":8263},{"date":"1397/03/22 15:30","price":8298},{"date":"1397/03/22 15:50","price":8296},{"date":"1397/03/22 16:00","price":8287},{"date":"1397/03/22 16:10","price":8271},{"date":"1397/03/22 16:20","price":8231},{"date":"1397/03/22 16:30","price":8235},{"date":"1397/03/22 16:40","price":8260},{"date":"1397/03/22 16:50","price":8299},{"date":"1397/03/22 17:10","price":8344},{"date":"1397/03/22 17:30","price":8328},{"date":"1397/03/22 18:00","price":8299},{"date":"1397/03/22 18:10","price":8304},{"date":"1397/03/22 18:20","price":8246},{"date":"1397/03/22 18:30","price":8195},{"date":"1397/03/22 18:40","price":8164},{"date":"1397/03/22 18:50","price":8158},{"date":"1397/03/22 19:00","price":8214},{"date":"1397/03/22 19:20","price":8211},{"date":"1397/03/22 19:30","price":8219},{"date":"1397/03/22 19:40","price":8211},{"date":"1397/03/22 20:00","price":8215},{"date":"1397/03/22 20:10","price":8209},{"date":"1397/03/22 20:20","price":8218}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398