کمترین: 
2.921
بیشترین: 
2.986
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.942
زمان: 
3/22 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 22 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 2.942 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 00:32","price":2.944},{"date":"1397/03/22 01:00","price":2.952},{"date":"1397/03/22 01:32","price":2.95},{"date":"1397/03/22 02:08","price":2.953},{"date":"1397/03/22 03:00","price":2.958},{"date":"1397/03/22 03:32","price":2.957},{"date":"1397/03/22 05:32","price":2.959},{"date":"1397/03/22 06:00","price":2.961},{"date":"1397/03/22 06:32","price":2.962},{"date":"1397/03/22 07:00","price":2.963},{"date":"1397/03/22 07:32","price":2.962},{"date":"1397/03/22 09:00","price":2.961},{"date":"1397/03/22 09:32","price":2.962},{"date":"1397/03/22 10:00","price":2.965},{"date":"1397/03/22 11:32","price":2.977},{"date":"1397/03/22 12:00","price":2.986},{"date":"1397/03/22 12:32","price":2.977},{"date":"1397/03/22 13:00","price":2.979},{"date":"1397/03/22 13:32","price":2.974},{"date":"1397/03/22 14:00","price":2.984},{"date":"1397/03/22 14:32","price":2.978},{"date":"1397/03/22 15:00","price":2.979},{"date":"1397/03/22 16:00","price":2.974},{"date":"1397/03/22 16:32","price":2.982},{"date":"1397/03/22 17:08","price":2.977},{"date":"1397/03/22 17:32","price":2.969},{"date":"1397/03/22 18:00","price":2.943},{"date":"1397/03/22 18:32","price":2.946},{"date":"1397/03/22 19:00","price":2.921},{"date":"1397/03/22 20:00","price":2.925},{"date":"1397/03/22 20:32","price":2.922},{"date":"1397/03/22 21:00","price":2.929},{"date":"1397/03/22 22:00","price":2.937},{"date":"1397/03/22 22:32","price":2.93},{"date":"1397/03/22 23:00","price":2.937},{"date":"1397/03/22 23:32","price":2.942}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398