کمترین: 
6709.3
بیشترین: 
6867.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6709.3
زمان: 
3/22 23:00
قیمت بیت کوین امروز 22 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 22 خرداد 1397 , 6709.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 00:30","price":6748.6},{"date":"1397/03/22 03:30","price":6774.1},{"date":"1397/03/22 04:00","price":6750.4},{"date":"1397/03/22 04:30","price":6867.1},{"date":"1397/03/22 05:00","price":6855.2},{"date":"1397/03/22 05:30","price":6867.1},{"date":"1397/03/22 06:00","price":6842},{"date":"1397/03/22 07:00","price":6858.3},{"date":"1397/03/22 07:30","price":6856.1},{"date":"1397/03/22 08:00","price":6858.3},{"date":"1397/03/22 08:30","price":6795.9},{"date":"1397/03/22 09:30","price":6816.9},{"date":"1397/03/22 10:00","price":6821.5},{"date":"1397/03/22 10:30","price":6828.9},{"date":"1397/03/22 11:00","price":6832.7},{"date":"1397/03/22 12:30","price":6820.1},{"date":"1397/03/22 13:00","price":6813.5},{"date":"1397/03/22 15:30","price":6829.6},{"date":"1397/03/22 18:30","price":6726},{"date":"1397/03/22 19:00","price":6733.8},{"date":"1397/03/22 19:30","price":6726},{"date":"1397/03/22 20:00","price":6740.4},{"date":"1397/03/22 20:30","price":6747.8},{"date":"1397/03/22 21:30","price":6732.8},{"date":"1397/03/22 22:30","price":6740.2},{"date":"1397/03/22 23:00","price":6709.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398