کمترین: 
2.0855
بیشترین: 
2.115
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0865
زمان: 
3/22 23:32
قیمت بنزین امروز 22 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 22 خرداد 1397 , 2.0865 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 00:00","price":2.104},{"date":"1397/03/22 00:32","price":2.1025},{"date":"1397/03/22 01:00","price":2.1035},{"date":"1397/03/22 01:32","price":2.1033},{"date":"1397/03/22 02:08","price":2.1045},{"date":"1397/03/22 03:00","price":2.1065},{"date":"1397/03/22 03:32","price":2.1055},{"date":"1397/03/22 04:32","price":2.105},{"date":"1397/03/22 05:00","price":2.1045},{"date":"1397/03/22 05:32","price":2.105},{"date":"1397/03/22 06:00","price":2.1035},{"date":"1397/03/22 06:32","price":2.104},{"date":"1397/03/22 07:00","price":2.108},{"date":"1397/03/22 07:32","price":2.1075},{"date":"1397/03/22 08:00","price":2.105},{"date":"1397/03/22 08:32","price":2.1055},{"date":"1397/03/22 10:00","price":2.1065},{"date":"1397/03/22 10:32","price":2.1055},{"date":"1397/03/22 11:00","price":2.104},{"date":"1397/03/22 11:32","price":2.1095},{"date":"1397/03/22 12:00","price":2.1119},{"date":"1397/03/22 12:32","price":2.115},{"date":"1397/03/22 13:00","price":2.1135},{"date":"1397/03/22 13:32","price":2.1095},{"date":"1397/03/22 14:00","price":2.1033},{"date":"1397/03/22 14:32","price":2.108},{"date":"1397/03/22 15:00","price":2.1075},{"date":"1397/03/22 15:32","price":2.1005},{"date":"1397/03/22 16:00","price":2.0945},{"date":"1397/03/22 16:32","price":2.0951},{"date":"1397/03/22 17:08","price":2.0955},{"date":"1397/03/22 17:32","price":2.0938},{"date":"1397/03/22 18:00","price":2.0917},{"date":"1397/03/22 18:32","price":2.0945},{"date":"1397/03/22 19:00","price":2.101},{"date":"1397/03/22 19:32","price":2.1096},{"date":"1397/03/22 20:00","price":2.107},{"date":"1397/03/22 20:32","price":2.101},{"date":"1397/03/22 21:00","price":2.1025},{"date":"1397/03/22 21:32","price":2.1014},{"date":"1397/03/22 22:00","price":2.0985},{"date":"1397/03/22 22:32","price":2.089},{"date":"1397/03/22 23:00","price":2.0855},{"date":"1397/03/22 23:32","price":2.0865}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398