کمترین: 
662.38
بیشترین: 
669.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
662.63
زمان: 
3/22 23:32
قیمت گازوئیل امروز 22 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 662.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 00:00","price":663.88},{"date":"1397/03/22 01:00","price":663.63},{"date":"1397/03/22 01:32","price":663.75},{"date":"1397/03/22 02:08","price":663.88},{"date":"1397/03/22 05:00","price":664.63},{"date":"1397/03/22 06:00","price":664.13},{"date":"1397/03/22 07:00","price":665.13},{"date":"1397/03/22 07:32","price":664.63},{"date":"1397/03/22 08:00","price":663.88},{"date":"1397/03/22 08:32","price":664.38},{"date":"1397/03/22 09:00","price":664.5},{"date":"1397/03/22 10:00","price":665.13},{"date":"1397/03/22 11:00","price":664.38},{"date":"1397/03/22 11:32","price":666.13},{"date":"1397/03/22 12:00","price":667.13},{"date":"1397/03/22 12:32","price":669.38},{"date":"1397/03/22 13:00","price":669.63},{"date":"1397/03/22 13:32","price":667.88},{"date":"1397/03/22 14:00","price":665.63},{"date":"1397/03/22 14:32","price":667.13},{"date":"1397/03/22 15:00","price":666.63},{"date":"1397/03/22 15:32","price":664.38},{"date":"1397/03/22 16:00","price":663.38},{"date":"1397/03/22 16:32","price":662.88},{"date":"1397/03/22 17:32","price":662.38},{"date":"1397/03/22 18:32","price":663.75},{"date":"1397/03/22 19:00","price":665.13},{"date":"1397/03/22 19:32","price":667.63},{"date":"1397/03/22 20:00","price":668.13},{"date":"1397/03/22 20:32","price":667.13},{"date":"1397/03/22 21:00","price":667.63},{"date":"1397/03/22 21:32","price":667.38},{"date":"1397/03/22 22:00","price":666.88},{"date":"1397/03/22 22:32","price":663.88},{"date":"1397/03/22 23:00","price":663.38},{"date":"1397/03/22 23:32","price":662.63}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398