کمترین: 
2.1544
بیشترین: 
2.1775
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1568
زمان: 
3/22 23:32
قیمت نفت کوره امروز 22 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 2.1568 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 00:00","price":2.1603},{"date":"1397/03/22 00:32","price":2.1594},{"date":"1397/03/22 01:00","price":2.1599},{"date":"1397/03/22 01:32","price":2.159},{"date":"1397/03/22 02:08","price":2.1601},{"date":"1397/03/22 03:00","price":2.1623},{"date":"1397/03/22 03:32","price":2.1613},{"date":"1397/03/22 04:00","price":2.1614},{"date":"1397/03/22 04:32","price":2.1611},{"date":"1397/03/22 05:00","price":2.1616},{"date":"1397/03/22 05:32","price":2.1605},{"date":"1397/03/22 06:00","price":2.1593},{"date":"1397/03/22 06:32","price":2.1604},{"date":"1397/03/22 07:00","price":2.1636},{"date":"1397/03/22 07:32","price":2.1628},{"date":"1397/03/22 08:00","price":2.1607},{"date":"1397/03/22 08:32","price":2.1618},{"date":"1397/03/22 09:00","price":2.162},{"date":"1397/03/22 09:32","price":2.1619},{"date":"1397/03/22 10:00","price":2.1627},{"date":"1397/03/22 10:32","price":2.1631},{"date":"1397/03/22 11:00","price":2.1611},{"date":"1397/03/22 11:32","price":2.1669},{"date":"1397/03/22 12:00","price":2.17},{"date":"1397/03/22 12:32","price":2.1768},{"date":"1397/03/22 13:00","price":2.1775},{"date":"1397/03/22 13:32","price":2.1695},{"date":"1397/03/22 14:00","price":2.1665},{"date":"1397/03/22 14:32","price":2.1707},{"date":"1397/03/22 15:00","price":2.1694},{"date":"1397/03/22 15:32","price":2.1612},{"date":"1397/03/22 16:00","price":2.158},{"date":"1397/03/22 16:32","price":2.1564},{"date":"1397/03/22 17:08","price":2.157},{"date":"1397/03/22 17:32","price":2.1544},{"date":"1397/03/22 18:00","price":2.1559},{"date":"1397/03/22 18:32","price":2.1601},{"date":"1397/03/22 19:00","price":2.1641},{"date":"1397/03/22 19:32","price":2.1732},{"date":"1397/03/22 20:00","price":2.1752},{"date":"1397/03/22 20:32","price":2.1706},{"date":"1397/03/22 21:00","price":2.1732},{"date":"1397/03/22 21:32","price":2.1723},{"date":"1397/03/22 22:00","price":2.1711},{"date":"1397/03/22 22:32","price":2.1616},{"date":"1397/03/22 23:00","price":2.1593},{"date":"1397/03/22 23:32","price":2.1568}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398