کمترین: 
75.73
بیشترین: 
76.93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.73
زمان: 
3/22 23:32
قیمت نفت برنت امروز 22 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 75.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 00:00","price":76.39},{"date":"1397/03/22 01:00","price":76.38},{"date":"1397/03/22 02:08","price":76.39},{"date":"1397/03/22 02:32","price":76.38},{"date":"1397/03/22 03:00","price":76.39},{"date":"1397/03/22 05:00","price":76.47},{"date":"1397/03/22 05:32","price":76.46},{"date":"1397/03/22 06:00","price":76.36},{"date":"1397/03/22 06:32","price":76.4},{"date":"1397/03/22 07:00","price":76.55},{"date":"1397/03/22 07:32","price":76.47},{"date":"1397/03/22 08:00","price":76.39},{"date":"1397/03/22 08:32","price":76.44},{"date":"1397/03/22 09:32","price":76.47},{"date":"1397/03/22 10:00","price":76.53},{"date":"1397/03/22 11:00","price":76.47},{"date":"1397/03/22 11:32","price":76.72},{"date":"1397/03/22 12:00","price":76.78},{"date":"1397/03/22 12:32","price":76.93},{"date":"1397/03/22 13:00","price":76.91},{"date":"1397/03/22 13:32","price":76.77},{"date":"1397/03/22 14:00","price":76.55},{"date":"1397/03/22 14:32","price":76.73},{"date":"1397/03/22 15:00","price":76.68},{"date":"1397/03/22 15:32","price":76.39},{"date":"1397/03/22 16:00","price":76.09},{"date":"1397/03/22 16:32","price":76.17},{"date":"1397/03/22 17:32","price":76.07},{"date":"1397/03/22 18:00","price":76.05},{"date":"1397/03/22 18:32","price":76.15},{"date":"1397/03/22 19:00","price":76.28},{"date":"1397/03/22 19:32","price":76.56},{"date":"1397/03/22 20:00","price":76.5},{"date":"1397/03/22 20:32","price":76.33},{"date":"1397/03/22 21:00","price":76.4},{"date":"1397/03/22 21:32","price":76.36},{"date":"1397/03/22 22:00","price":76.35},{"date":"1397/03/22 22:32","price":76.01},{"date":"1397/03/22 23:00","price":75.87},{"date":"1397/03/22 23:32","price":75.73}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398