کمترین: 
65.94
بیشترین: 
66.56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.28
زمان: 
3/22 23:32
قیمت نفت سبک امروز 22 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 66.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 00:00","price":66.09},{"date":"1397/03/22 01:00","price":66.08},{"date":"1397/03/22 01:32","price":66.06},{"date":"1397/03/22 03:00","price":66.1},{"date":"1397/03/22 03:32","price":66.15},{"date":"1397/03/22 04:00","price":66.16},{"date":"1397/03/22 04:32","price":66.19},{"date":"1397/03/22 05:00","price":66.13},{"date":"1397/03/22 05:32","price":66.12},{"date":"1397/03/22 06:00","price":66.06},{"date":"1397/03/22 06:32","price":66.11},{"date":"1397/03/22 07:00","price":66.22},{"date":"1397/03/22 07:32","price":66.19},{"date":"1397/03/22 08:00","price":66.15},{"date":"1397/03/22 08:32","price":66.14},{"date":"1397/03/22 09:00","price":66.2},{"date":"1397/03/22 09:32","price":66.22},{"date":"1397/03/22 10:00","price":66.23},{"date":"1397/03/22 10:32","price":66.22},{"date":"1397/03/22 11:00","price":66.19},{"date":"1397/03/22 11:32","price":66.44},{"date":"1397/03/22 12:00","price":66.47},{"date":"1397/03/22 12:32","price":66.53},{"date":"1397/03/22 13:00","price":66.45},{"date":"1397/03/22 13:32","price":66.33},{"date":"1397/03/22 14:00","price":66.17},{"date":"1397/03/22 14:32","price":66.24},{"date":"1397/03/22 15:00","price":66.23},{"date":"1397/03/22 15:32","price":66.14},{"date":"1397/03/22 16:00","price":65.94},{"date":"1397/03/22 16:32","price":65.97},{"date":"1397/03/22 17:08","price":66.03},{"date":"1397/03/22 18:00","price":66.05},{"date":"1397/03/22 18:32","price":66.22},{"date":"1397/03/22 19:00","price":66.33},{"date":"1397/03/22 19:32","price":66.56},{"date":"1397/03/22 20:00","price":66.44},{"date":"1397/03/22 20:32","price":66.39},{"date":"1397/03/22 21:00","price":66.44},{"date":"1397/03/22 21:32","price":66.41},{"date":"1397/03/22 22:00","price":66.44},{"date":"1397/03/22 22:32","price":66.22},{"date":"1397/03/22 23:00","price":66.23},{"date":"1397/03/22 23:32","price":66.28}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398