کمترین: 
74.22
بیشترین: 
74.22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.22
زمان: 
3/21 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 21 خرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 74.22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 17:32","price":74.22}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398