کمترین: 
204
بیشترین: 
213
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
211
زمان: 
3/21 20:20
قیمت بات تایلند امروز 21 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 21 خرداد 1397 , 211 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 10:30","price":205},{"date":"1397/03/21 11:50","price":204},{"date":"1397/03/21 12:00","price":206},{"date":"1397/03/21 12:10","price":211},{"date":"1397/03/21 12:20","price":212},{"date":"1397/03/21 12:30","price":213},{"date":"1397/03/21 13:20","price":206},{"date":"1397/03/21 13:40","price":205},{"date":"1397/03/21 14:00","price":207},{"date":"1397/03/21 14:10","price":209},{"date":"1397/03/21 14:20","price":210},{"date":"1397/03/21 14:40","price":208},{"date":"1397/03/21 15:30","price":209},{"date":"1397/03/21 17:00","price":210},{"date":"1397/03/21 17:10","price":212},{"date":"1397/03/21 17:20","price":213},{"date":"1397/03/21 17:30","price":212},{"date":"1397/03/21 17:50","price":211},{"date":"1397/03/21 18:30","price":210},{"date":"1397/03/21 19:10","price":211},{"date":"1397/03/21 20:10","price":212},{"date":"1397/03/21 20:20","price":211}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398