کمترین: 
1805
بیشترین: 
1879
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1868
زمان: 
3/21 20:10
قیمت ریال قطر امروز 21 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 21 خرداد 1397 , 1868 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 10:30","price":1806},{"date":"1397/03/21 11:10","price":1807},{"date":"1397/03/21 11:50","price":1806},{"date":"1397/03/21 12:00","price":1874},{"date":"1397/03/21 12:10","price":1858},{"date":"1397/03/21 12:20","price":1873},{"date":"1397/03/21 12:30","price":1850},{"date":"1397/03/21 12:50","price":1829},{"date":"1397/03/21 13:00","price":1839},{"date":"1397/03/21 13:10","price":1834},{"date":"1397/03/21 13:20","price":1820},{"date":"1397/03/21 13:30","price":1816},{"date":"1397/03/21 13:40","price":1805},{"date":"1397/03/21 13:50","price":1857},{"date":"1397/03/21 14:00","price":1850},{"date":"1397/03/21 14:10","price":1843},{"date":"1397/03/21 14:20","price":1849},{"date":"1397/03/21 14:50","price":1837},{"date":"1397/03/21 15:30","price":1845},{"date":"1397/03/21 15:40","price":1843},{"date":"1397/03/21 16:00","price":1838},{"date":"1397/03/21 16:10","price":1844},{"date":"1397/03/21 16:20","price":1842},{"date":"1397/03/21 16:50","price":1849},{"date":"1397/03/21 17:00","price":1851},{"date":"1397/03/21 17:10","price":1874},{"date":"1397/03/21 17:20","price":1879},{"date":"1397/03/21 17:30","price":1873},{"date":"1397/03/21 17:50","price":1866},{"date":"1397/03/21 18:00","price":1864},{"date":"1397/03/21 18:10","price":1861},{"date":"1397/03/21 18:20","price":1862},{"date":"1397/03/21 18:30","price":1857},{"date":"1397/03/21 19:20","price":1861},{"date":"1397/03/21 19:50","price":1859},{"date":"1397/03/21 20:00","price":1862},{"date":"1397/03/21 20:10","price":1868}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398