کمترین: 
3844
بیشترین: 
4000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3978
زمان: 
3/21 20:20
قیمت منات آذربایجان امروز 21 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 21 خرداد 1397 , 3978 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 10:20","price":3846},{"date":"1397/03/21 10:40","price":3847},{"date":"1397/03/21 10:50","price":3848},{"date":"1397/03/21 11:00","price":3847},{"date":"1397/03/21 11:10","price":3848},{"date":"1397/03/21 11:40","price":3850},{"date":"1397/03/21 11:50","price":3847},{"date":"1397/03/21 12:00","price":3999},{"date":"1397/03/21 12:10","price":3966},{"date":"1397/03/21 12:20","price":4000},{"date":"1397/03/21 12:30","price":3930},{"date":"1397/03/21 12:50","price":3918},{"date":"1397/03/21 13:00","price":3906},{"date":"1397/03/21 13:10","price":3908},{"date":"1397/03/21 13:20","price":3877},{"date":"1397/03/21 13:30","price":3871},{"date":"1397/03/21 13:40","price":3844},{"date":"1397/03/21 13:50","price":3933},{"date":"1397/03/21 14:00","price":3922},{"date":"1397/03/21 14:10","price":3928},{"date":"1397/03/21 14:20","price":3939},{"date":"1397/03/21 14:30","price":3930},{"date":"1397/03/21 14:40","price":3912},{"date":"1397/03/21 15:00","price":3919},{"date":"1397/03/21 15:10","price":3930},{"date":"1397/03/21 15:40","price":3926},{"date":"1397/03/21 16:00","price":3916},{"date":"1397/03/21 16:10","price":3928},{"date":"1397/03/21 16:20","price":3924},{"date":"1397/03/21 16:30","price":3925},{"date":"1397/03/21 16:40","price":3938},{"date":"1397/03/21 16:50","price":3941},{"date":"1397/03/21 17:00","price":3953},{"date":"1397/03/21 17:10","price":3992},{"date":"1397/03/21 17:20","price":3990},{"date":"1397/03/21 17:40","price":3967},{"date":"1397/03/21 17:50","price":3974},{"date":"1397/03/21 18:00","price":3964},{"date":"1397/03/21 18:20","price":3956},{"date":"1397/03/21 18:30","price":3959},{"date":"1397/03/21 18:40","price":3955},{"date":"1397/03/21 19:00","price":3957},{"date":"1397/03/21 19:20","price":3963},{"date":"1397/03/21 19:30","price":3964},{"date":"1397/03/21 19:40","price":3962},{"date":"1397/03/21 19:50","price":3961},{"date":"1397/03/21 20:00","price":3964},{"date":"1397/03/21 20:10","price":3975},{"date":"1397/03/21 20:20","price":3978}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398