کمترین: 
1649
بیشترین: 
1716
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1705
زمان: 
3/21 20:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 21 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 1705 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 10:20","price":1650},{"date":"1397/03/21 10:30","price":1649},{"date":"1397/03/21 10:40","price":1650},{"date":"1397/03/21 11:00","price":1651},{"date":"1397/03/21 11:40","price":1653},{"date":"1397/03/21 11:50","price":1651},{"date":"1397/03/21 12:00","price":1713},{"date":"1397/03/21 12:10","price":1707},{"date":"1397/03/21 12:20","price":1712},{"date":"1397/03/21 12:30","price":1689},{"date":"1397/03/21 12:50","price":1681},{"date":"1397/03/21 13:10","price":1677},{"date":"1397/03/21 13:20","price":1663},{"date":"1397/03/21 13:30","price":1659},{"date":"1397/03/21 13:40","price":1649},{"date":"1397/03/21 13:50","price":1673},{"date":"1397/03/21 14:00","price":1687},{"date":"1397/03/21 14:10","price":1684},{"date":"1397/03/21 14:20","price":1688},{"date":"1397/03/21 14:30","price":1685},{"date":"1397/03/21 14:40","price":1674},{"date":"1397/03/21 14:50","price":1678},{"date":"1397/03/21 15:30","price":1685},{"date":"1397/03/21 15:40","price":1683},{"date":"1397/03/21 16:00","price":1679},{"date":"1397/03/21 16:10","price":1684},{"date":"1397/03/21 16:20","price":1683},{"date":"1397/03/21 16:40","price":1688},{"date":"1397/03/21 17:00","price":1691},{"date":"1397/03/21 17:10","price":1712},{"date":"1397/03/21 17:20","price":1716},{"date":"1397/03/21 17:30","price":1709},{"date":"1397/03/21 17:40","price":1711},{"date":"1397/03/21 17:50","price":1704},{"date":"1397/03/21 18:00","price":1700},{"date":"1397/03/21 18:10","price":1699},{"date":"1397/03/21 18:20","price":1697},{"date":"1397/03/21 18:30","price":1698},{"date":"1397/03/21 18:40","price":1696},{"date":"1397/03/21 19:00","price":1697},{"date":"1397/03/21 19:20","price":1699},{"date":"1397/03/21 19:50","price":1698},{"date":"1397/03/21 20:00","price":1700},{"date":"1397/03/21 20:10","price":1706},{"date":"1397/03/21 20:20","price":1705}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399