کمترین: 
838
بیشترین: 
872
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
867
زمان: 
3/21 20:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 21 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 867 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 10:20","price":838},{"date":"1397/03/21 11:00","price":839},{"date":"1397/03/21 11:50","price":838},{"date":"1397/03/21 12:00","price":870},{"date":"1397/03/21 12:10","price":867},{"date":"1397/03/21 12:20","price":869},{"date":"1397/03/21 12:30","price":858},{"date":"1397/03/21 12:50","price":853},{"date":"1397/03/21 13:00","price":854},{"date":"1397/03/21 13:10","price":852},{"date":"1397/03/21 13:20","price":845},{"date":"1397/03/21 13:30","price":843},{"date":"1397/03/21 13:40","price":838},{"date":"1397/03/21 13:50","price":850},{"date":"1397/03/21 14:00","price":857},{"date":"1397/03/21 14:10","price":856},{"date":"1397/03/21 14:20","price":858},{"date":"1397/03/21 14:30","price":856},{"date":"1397/03/21 14:40","price":851},{"date":"1397/03/21 14:50","price":853},{"date":"1397/03/21 15:30","price":856},{"date":"1397/03/21 15:40","price":855},{"date":"1397/03/21 16:00","price":853},{"date":"1397/03/21 16:10","price":856},{"date":"1397/03/21 16:20","price":855},{"date":"1397/03/21 16:40","price":858},{"date":"1397/03/21 17:00","price":859},{"date":"1397/03/21 17:10","price":870},{"date":"1397/03/21 17:20","price":872},{"date":"1397/03/21 17:30","price":869},{"date":"1397/03/21 17:40","price":870},{"date":"1397/03/21 17:50","price":866},{"date":"1397/03/21 18:00","price":864},{"date":"1397/03/21 18:10","price":863},{"date":"1397/03/21 18:20","price":862},{"date":"1397/03/21 18:30","price":863},{"date":"1397/03/21 18:40","price":862},{"date":"1397/03/21 19:10","price":863},{"date":"1397/03/21 19:20","price":864},{"date":"1397/03/21 19:40","price":863},{"date":"1397/03/21 20:00","price":864},{"date":"1397/03/21 20:10","price":867}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398