کمترین: 
4926
بیشترین: 
5128
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5095
زمان: 
3/21 20:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 21 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 21 خرداد 1397 , 5095 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 10:20","price":4932},{"date":"1397/03/21 10:30","price":4929},{"date":"1397/03/21 10:40","price":4930},{"date":"1397/03/21 11:00","price":4931},{"date":"1397/03/21 11:30","price":4932},{"date":"1397/03/21 11:40","price":4937},{"date":"1397/03/21 11:50","price":4931},{"date":"1397/03/21 12:00","price":5117},{"date":"1397/03/21 12:10","price":5098},{"date":"1397/03/21 12:20","price":5112},{"date":"1397/03/21 12:30","price":5044},{"date":"1397/03/21 12:50","price":5021},{"date":"1397/03/21 13:00","price":5022},{"date":"1397/03/21 13:10","price":5008},{"date":"1397/03/21 13:20","price":4969},{"date":"1397/03/21 13:30","price":4959},{"date":"1397/03/21 13:40","price":4926},{"date":"1397/03/21 13:50","price":4998},{"date":"1397/03/21 14:00","price":5039},{"date":"1397/03/21 14:10","price":5032},{"date":"1397/03/21 14:20","price":5045},{"date":"1397/03/21 14:30","price":5035},{"date":"1397/03/21 14:40","price":5009},{"date":"1397/03/21 14:50","price":5014},{"date":"1397/03/21 15:00","price":5012},{"date":"1397/03/21 15:10","price":5015},{"date":"1397/03/21 15:30","price":5036},{"date":"1397/03/21 15:40","price":5030},{"date":"1397/03/21 15:50","price":5028},{"date":"1397/03/21 16:00","price":5018},{"date":"1397/03/21 16:10","price":5033},{"date":"1397/03/21 16:20","price":5027},{"date":"1397/03/21 16:30","price":5028},{"date":"1397/03/21 16:40","price":5045},{"date":"1397/03/21 17:00","price":5051},{"date":"1397/03/21 17:10","price":5116},{"date":"1397/03/21 17:20","price":5128},{"date":"1397/03/21 17:30","price":5112},{"date":"1397/03/21 17:40","price":5084},{"date":"1397/03/21 17:50","price":5092},{"date":"1397/03/21 18:00","price":5080},{"date":"1397/03/21 18:10","price":5075},{"date":"1397/03/21 18:20","price":5070},{"date":"1397/03/21 18:30","price":5074},{"date":"1397/03/21 18:40","price":5068},{"date":"1397/03/21 19:00","price":5071},{"date":"1397/03/21 19:10","price":5072},{"date":"1397/03/21 19:20","price":5078},{"date":"1397/03/21 19:30","price":5080},{"date":"1397/03/21 19:40","price":5075},{"date":"1397/03/21 20:00","price":5081},{"date":"1397/03/21 20:10","price":5099},{"date":"1397/03/21 20:20","price":5095}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398