کمترین: 
815
بیشترین: 
849
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
844
زمان: 
3/21 20:10
قیمت کرون نروژ امروز 21 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 844 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 10:20","price":817},{"date":"1397/03/21 10:50","price":818},{"date":"1397/03/21 11:00","price":815},{"date":"1397/03/21 11:10","price":816},{"date":"1397/03/21 11:40","price":817},{"date":"1397/03/21 12:00","price":848},{"date":"1397/03/21 12:10","price":846},{"date":"1397/03/21 12:20","price":847},{"date":"1397/03/21 12:30","price":836},{"date":"1397/03/21 12:50","price":832},{"date":"1397/03/21 13:10","price":830},{"date":"1397/03/21 13:20","price":823},{"date":"1397/03/21 13:30","price":821},{"date":"1397/03/21 13:40","price":816},{"date":"1397/03/21 13:50","price":828},{"date":"1397/03/21 14:00","price":835},{"date":"1397/03/21 14:10","price":834},{"date":"1397/03/21 14:20","price":835},{"date":"1397/03/21 14:30","price":833},{"date":"1397/03/21 14:40","price":828},{"date":"1397/03/21 14:50","price":830},{"date":"1397/03/21 15:30","price":834},{"date":"1397/03/21 15:40","price":832},{"date":"1397/03/21 16:00","price":831},{"date":"1397/03/21 16:10","price":833},{"date":"1397/03/21 16:20","price":832},{"date":"1397/03/21 16:40","price":835},{"date":"1397/03/21 17:00","price":836},{"date":"1397/03/21 17:10","price":847},{"date":"1397/03/21 17:20","price":849},{"date":"1397/03/21 17:30","price":845},{"date":"1397/03/21 17:40","price":846},{"date":"1397/03/21 17:50","price":843},{"date":"1397/03/21 18:00","price":841},{"date":"1397/03/21 18:10","price":840},{"date":"1397/03/21 18:20","price":839},{"date":"1397/03/21 18:30","price":840},{"date":"1397/03/21 18:40","price":839},{"date":"1397/03/21 19:10","price":840},{"date":"1397/03/21 19:20","price":841},{"date":"1397/03/21 19:40","price":840},{"date":"1397/03/21 20:00","price":841},{"date":"1397/03/21 20:10","price":844}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398