کمترین: 
1041
بیشترین: 
1083
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1076
زمان: 
3/21 20:20
قیمت کرون دانمارک امروز 21 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 1076 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 10:20","price":1042},{"date":"1397/03/21 10:30","price":1041},{"date":"1397/03/21 11:00","price":1043},{"date":"1397/03/21 12:00","price":1082},{"date":"1397/03/21 12:10","price":1079},{"date":"1397/03/21 12:20","price":1081},{"date":"1397/03/21 12:30","price":1067},{"date":"1397/03/21 12:50","price":1061},{"date":"1397/03/21 13:00","price":1062},{"date":"1397/03/21 13:10","price":1059},{"date":"1397/03/21 13:20","price":1050},{"date":"1397/03/21 13:30","price":1048},{"date":"1397/03/21 13:40","price":1041},{"date":"1397/03/21 13:50","price":1055},{"date":"1397/03/21 14:00","price":1064},{"date":"1397/03/21 14:10","price":1062},{"date":"1397/03/21 14:20","price":1065},{"date":"1397/03/21 14:30","price":1063},{"date":"1397/03/21 14:40","price":1057},{"date":"1397/03/21 14:50","price":1059},{"date":"1397/03/21 15:30","price":1063},{"date":"1397/03/21 15:40","price":1062},{"date":"1397/03/21 16:00","price":1060},{"date":"1397/03/21 16:10","price":1063},{"date":"1397/03/21 16:20","price":1062},{"date":"1397/03/21 16:30","price":1061},{"date":"1397/03/21 16:40","price":1065},{"date":"1397/03/21 17:00","price":1067},{"date":"1397/03/21 17:10","price":1081},{"date":"1397/03/21 17:20","price":1083},{"date":"1397/03/21 17:30","price":1079},{"date":"1397/03/21 17:40","price":1080},{"date":"1397/03/21 17:50","price":1075},{"date":"1397/03/21 18:00","price":1073},{"date":"1397/03/21 18:10","price":1072},{"date":"1397/03/21 18:20","price":1071},{"date":"1397/03/21 18:30","price":1072},{"date":"1397/03/21 18:40","price":1070},{"date":"1397/03/21 19:00","price":1071},{"date":"1397/03/21 19:20","price":1072},{"date":"1397/03/21 19:30","price":1073},{"date":"1397/03/21 19:40","price":1072},{"date":"1397/03/21 20:00","price":1073},{"date":"1397/03/21 20:10","price":1077},{"date":"1397/03/21 20:20","price":1076}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398