کمترین: 
1754
بیشترین: 
1826
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1815
زمان: 
3/21 20:10
قیمت ریال عربستان امروز 21 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 21 خرداد 1397 , 1815 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 10:20","price":1758},{"date":"1397/03/21 11:00","price":1756},{"date":"1397/03/21 11:10","price":1757},{"date":"1397/03/21 11:40","price":1758},{"date":"1397/03/21 11:50","price":1756},{"date":"1397/03/21 12:00","price":1822},{"date":"1397/03/21 12:10","price":1811},{"date":"1397/03/21 12:20","price":1826},{"date":"1397/03/21 12:30","price":1794},{"date":"1397/03/21 12:50","price":1788},{"date":"1397/03/21 13:00","price":1783},{"date":"1397/03/21 13:20","price":1770},{"date":"1397/03/21 13:30","price":1767},{"date":"1397/03/21 13:40","price":1754},{"date":"1397/03/21 13:50","price":1795},{"date":"1397/03/21 14:00","price":1789},{"date":"1397/03/21 14:10","price":1792},{"date":"1397/03/21 14:20","price":1796},{"date":"1397/03/21 14:30","price":1793},{"date":"1397/03/21 14:40","price":1785},{"date":"1397/03/21 15:00","price":1788},{"date":"1397/03/21 15:10","price":1793},{"date":"1397/03/21 15:40","price":1791},{"date":"1397/03/21 16:00","price":1786},{"date":"1397/03/21 16:10","price":1792},{"date":"1397/03/21 16:20","price":1790},{"date":"1397/03/21 16:40","price":1796},{"date":"1397/03/21 16:50","price":1798},{"date":"1397/03/21 17:00","price":1803},{"date":"1397/03/21 17:10","price":1821},{"date":"1397/03/21 17:20","price":1820},{"date":"1397/03/21 17:40","price":1810},{"date":"1397/03/21 17:50","price":1813},{"date":"1397/03/21 18:00","price":1809},{"date":"1397/03/21 18:10","price":1808},{"date":"1397/03/21 18:20","price":1805},{"date":"1397/03/21 18:30","price":1806},{"date":"1397/03/21 18:40","price":1804},{"date":"1397/03/21 19:00","price":1805},{"date":"1397/03/21 19:20","price":1808},{"date":"1397/03/21 19:40","price":1807},{"date":"1397/03/21 20:00","price":1808},{"date":"1397/03/21 20:10","price":1815}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398