کمترین: 
755
بیشترین: 
787
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
781
زمان: 
3/21 20:10
قیمت کرون سوئد امروز 21 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 21 خرداد 1397 , 781 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 10:20","price":755},{"date":"1397/03/21 10:50","price":756},{"date":"1397/03/21 11:30","price":757},{"date":"1397/03/21 12:00","price":785},{"date":"1397/03/21 12:10","price":781},{"date":"1397/03/21 12:20","price":787},{"date":"1397/03/21 12:30","price":773},{"date":"1397/03/21 12:50","price":770},{"date":"1397/03/21 13:00","price":768},{"date":"1397/03/21 13:10","price":769},{"date":"1397/03/21 13:20","price":763},{"date":"1397/03/21 13:30","price":761},{"date":"1397/03/21 13:40","price":756},{"date":"1397/03/21 13:50","price":773},{"date":"1397/03/21 14:00","price":770},{"date":"1397/03/21 14:10","price":771},{"date":"1397/03/21 14:20","price":773},{"date":"1397/03/21 14:30","price":772},{"date":"1397/03/21 14:40","price":768},{"date":"1397/03/21 15:00","price":770},{"date":"1397/03/21 15:10","price":772},{"date":"1397/03/21 15:40","price":771},{"date":"1397/03/21 16:00","price":769},{"date":"1397/03/21 16:10","price":771},{"date":"1397/03/21 16:40","price":773},{"date":"1397/03/21 16:50","price":774},{"date":"1397/03/21 17:00","price":776},{"date":"1397/03/21 17:10","price":784},{"date":"1397/03/21 17:30","price":783},{"date":"1397/03/21 17:40","price":779},{"date":"1397/03/21 17:50","price":780},{"date":"1397/03/21 18:00","price":779},{"date":"1397/03/21 18:20","price":777},{"date":"1397/03/21 19:20","price":778},{"date":"1397/03/21 20:00","price":779},{"date":"1397/03/21 20:10","price":781}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398