کمترین: 
4622
بیشترین: 
4811
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4780
زمان: 
3/21 20:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 21 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 21 خرداد 1397 , 4780 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 10:20","price":4632},{"date":"1397/03/21 10:30","price":4628},{"date":"1397/03/21 10:40","price":4630},{"date":"1397/03/21 10:50","price":4631},{"date":"1397/03/21 11:00","price":4633},{"date":"1397/03/21 11:30","price":4631},{"date":"1397/03/21 11:40","price":4636},{"date":"1397/03/21 11:50","price":4631},{"date":"1397/03/21 12:00","price":4804},{"date":"1397/03/21 12:10","price":4789},{"date":"1397/03/21 12:20","price":4802},{"date":"1397/03/21 12:30","price":4737},{"date":"1397/03/21 12:50","price":4716},{"date":"1397/03/21 13:00","price":4718},{"date":"1397/03/21 13:10","price":4706},{"date":"1397/03/21 13:20","price":4666},{"date":"1397/03/21 13:30","price":4653},{"date":"1397/03/21 13:40","price":4622},{"date":"1397/03/21 13:50","price":4689},{"date":"1397/03/21 14:00","price":4726},{"date":"1397/03/21 14:10","price":4719},{"date":"1397/03/21 14:20","price":4732},{"date":"1397/03/21 14:30","price":4722},{"date":"1397/03/21 14:40","price":4693},{"date":"1397/03/21 14:50","price":4703},{"date":"1397/03/21 15:00","price":4702},{"date":"1397/03/21 15:10","price":4704},{"date":"1397/03/21 15:30","price":4723},{"date":"1397/03/21 15:40","price":4717},{"date":"1397/03/21 15:50","price":4716},{"date":"1397/03/21 16:00","price":4706},{"date":"1397/03/21 16:10","price":4721},{"date":"1397/03/21 16:20","price":4716},{"date":"1397/03/21 16:40","price":4732},{"date":"1397/03/21 16:50","price":4731},{"date":"1397/03/21 17:00","price":4738},{"date":"1397/03/21 17:10","price":4798},{"date":"1397/03/21 17:20","price":4811},{"date":"1397/03/21 17:30","price":4795},{"date":"1397/03/21 17:50","price":4776},{"date":"1397/03/21 18:00","price":4764},{"date":"1397/03/21 18:10","price":4761},{"date":"1397/03/21 18:20","price":4755},{"date":"1397/03/21 18:30","price":4759},{"date":"1397/03/21 18:40","price":4753},{"date":"1397/03/21 19:00","price":4756},{"date":"1397/03/21 19:10","price":4757},{"date":"1397/03/21 19:20","price":4762},{"date":"1397/03/21 19:30","price":4763},{"date":"1397/03/21 19:40","price":4761},{"date":"1397/03/21 19:50","price":4760},{"date":"1397/03/21 20:00","price":4765},{"date":"1397/03/21 20:10","price":4783},{"date":"1397/03/21 20:20","price":4780}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398