کمترین: 
5068
بیشترین: 
5272
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5238
زمان: 
3/21 20:20
قیمت دلار کانادا امروز 21 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 21 خرداد 1397 , 5238 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 10:20","price":5072},{"date":"1397/03/21 10:30","price":5070},{"date":"1397/03/21 10:40","price":5072},{"date":"1397/03/21 10:50","price":5068},{"date":"1397/03/21 11:00","price":5072},{"date":"1397/03/21 11:10","price":5075},{"date":"1397/03/21 11:40","price":5079},{"date":"1397/03/21 11:50","price":5072},{"date":"1397/03/21 12:00","price":5264},{"date":"1397/03/21 12:10","price":5246},{"date":"1397/03/21 12:20","price":5265},{"date":"1397/03/21 12:30","price":5191},{"date":"1397/03/21 12:50","price":5165},{"date":"1397/03/21 13:00","price":5167},{"date":"1397/03/21 13:10","price":5153},{"date":"1397/03/21 13:20","price":5113},{"date":"1397/03/21 13:30","price":5100},{"date":"1397/03/21 13:40","price":5072},{"date":"1397/03/21 13:50","price":5138},{"date":"1397/03/21 14:00","price":5181},{"date":"1397/03/21 14:10","price":5176},{"date":"1397/03/21 14:20","price":5187},{"date":"1397/03/21 14:30","price":5176},{"date":"1397/03/21 14:40","price":5144},{"date":"1397/03/21 14:50","price":5154},{"date":"1397/03/21 15:30","price":5177},{"date":"1397/03/21 15:40","price":5171},{"date":"1397/03/21 15:50","price":5170},{"date":"1397/03/21 16:00","price":5158},{"date":"1397/03/21 16:10","price":5174},{"date":"1397/03/21 16:20","price":5168},{"date":"1397/03/21 16:30","price":5169},{"date":"1397/03/21 16:40","price":5187},{"date":"1397/03/21 16:50","price":5186},{"date":"1397/03/21 17:00","price":5192},{"date":"1397/03/21 17:10","price":5259},{"date":"1397/03/21 17:20","price":5272},{"date":"1397/03/21 17:30","price":5251},{"date":"1397/03/21 17:40","price":5256},{"date":"1397/03/21 17:50","price":5235},{"date":"1397/03/21 18:00","price":5222},{"date":"1397/03/21 18:10","price":5219},{"date":"1397/03/21 18:20","price":5212},{"date":"1397/03/21 18:30","price":5216},{"date":"1397/03/21 18:40","price":5210},{"date":"1397/03/21 19:00","price":5212},{"date":"1397/03/21 19:10","price":5214},{"date":"1397/03/21 19:20","price":5221},{"date":"1397/03/21 19:40","price":5218},{"date":"1397/03/21 20:00","price":5222},{"date":"1397/03/21 20:10","price":5242},{"date":"1397/03/21 20:20","price":5238}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398