کمترین: 
598
بیشترین: 
622
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
618
زمان: 
3/21 20:20
قیمت ین ژاپن امروز 21 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 21 خرداد 1397 , 618 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 10:20","price":599},{"date":"1397/03/21 11:10","price":598},{"date":"1397/03/21 11:40","price":599},{"date":"1397/03/21 11:50","price":598},{"date":"1397/03/21 12:00","price":621},{"date":"1397/03/21 12:10","price":618},{"date":"1397/03/21 12:20","price":620},{"date":"1397/03/21 12:30","price":612},{"date":"1397/03/21 12:50","price":609},{"date":"1397/03/21 13:10","price":607},{"date":"1397/03/21 13:20","price":602},{"date":"1397/03/21 13:40","price":598},{"date":"1397/03/21 13:50","price":606},{"date":"1397/03/21 14:00","price":612},{"date":"1397/03/21 14:10","price":611},{"date":"1397/03/21 14:20","price":612},{"date":"1397/03/21 14:30","price":611},{"date":"1397/03/21 14:40","price":607},{"date":"1397/03/21 14:50","price":608},{"date":"1397/03/21 15:30","price":611},{"date":"1397/03/21 15:40","price":610},{"date":"1397/03/21 16:00","price":609},{"date":"1397/03/21 16:10","price":611},{"date":"1397/03/21 16:20","price":610},{"date":"1397/03/21 16:40","price":612},{"date":"1397/03/21 17:00","price":613},{"date":"1397/03/21 17:10","price":621},{"date":"1397/03/21 17:20","price":622},{"date":"1397/03/21 17:30","price":620},{"date":"1397/03/21 17:50","price":618},{"date":"1397/03/21 18:00","price":616},{"date":"1397/03/21 18:20","price":615},{"date":"1397/03/21 18:30","price":616},{"date":"1397/03/21 18:40","price":615},{"date":"1397/03/21 19:20","price":616},{"date":"1397/03/21 20:10","price":619},{"date":"1397/03/21 20:20","price":618}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398