کمترین: 
1026
بیشترین: 
1069
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1062
زمان: 
3/21 20:20
قیمت یوان چین امروز 21 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 21 خرداد 1397 , 1062 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 10:20","price":1026},{"date":"1397/03/21 11:10","price":1028},{"date":"1397/03/21 11:30","price":1027},{"date":"1397/03/21 11:40","price":1028},{"date":"1397/03/21 11:50","price":1027},{"date":"1397/03/21 12:00","price":1066},{"date":"1397/03/21 12:10","price":1063},{"date":"1397/03/21 12:20","price":1066},{"date":"1397/03/21 12:30","price":1051},{"date":"1397/03/21 12:50","price":1046},{"date":"1397/03/21 13:00","price":1047},{"date":"1397/03/21 13:10","price":1043},{"date":"1397/03/21 13:20","price":1035},{"date":"1397/03/21 13:30","price":1033},{"date":"1397/03/21 13:40","price":1026},{"date":"1397/03/21 13:50","price":1041},{"date":"1397/03/21 14:00","price":1050},{"date":"1397/03/21 14:10","price":1049},{"date":"1397/03/21 14:20","price":1051},{"date":"1397/03/21 14:30","price":1049},{"date":"1397/03/21 14:40","price":1043},{"date":"1397/03/21 14:50","price":1045},{"date":"1397/03/21 15:30","price":1049},{"date":"1397/03/21 15:40","price":1048},{"date":"1397/03/21 16:00","price":1046},{"date":"1397/03/21 16:10","price":1049},{"date":"1397/03/21 16:20","price":1048},{"date":"1397/03/21 16:40","price":1051},{"date":"1397/03/21 17:00","price":1052},{"date":"1397/03/21 17:10","price":1066},{"date":"1397/03/21 17:20","price":1069},{"date":"1397/03/21 17:30","price":1064},{"date":"1397/03/21 17:40","price":1065},{"date":"1397/03/21 17:50","price":1061},{"date":"1397/03/21 18:00","price":1059},{"date":"1397/03/21 18:10","price":1058},{"date":"1397/03/21 18:20","price":1057},{"date":"1397/03/21 18:40","price":1056},{"date":"1397/03/21 19:00","price":1057},{"date":"1397/03/21 19:20","price":1058},{"date":"1397/03/21 20:00","price":1059},{"date":"1397/03/21 20:10","price":1063},{"date":"1397/03/21 20:20","price":1062}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398