کمترین: 
1780
بیشترین: 
1863
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1852
زمان: 
3/21 20:20
قیمت درهم امارات امروز 21 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 1852 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 10:20","price":1781},{"date":"1397/03/21 10:30","price":1780},{"date":"1397/03/21 11:00","price":1781},{"date":"1397/03/21 11:10","price":1782},{"date":"1397/03/21 11:40","price":1783},{"date":"1397/03/21 11:50","price":1781},{"date":"1397/03/21 12:00","price":1848},{"date":"1397/03/21 12:10","price":1842},{"date":"1397/03/21 12:20","price":1847},{"date":"1397/03/21 12:30","price":1822},{"date":"1397/03/21 12:50","price":1813},{"date":"1397/03/21 13:00","price":1808},{"date":"1397/03/21 13:10","price":1809},{"date":"1397/03/21 13:20","price":1794},{"date":"1397/03/21 13:30","price":1791},{"date":"1397/03/21 13:40","price":1780},{"date":"1397/03/21 13:50","price":1807},{"date":"1397/03/21 14:00","price":1821},{"date":"1397/03/21 14:10","price":1818},{"date":"1397/03/21 14:20","price":1823},{"date":"1397/03/21 14:30","price":1819},{"date":"1397/03/21 14:40","price":1808},{"date":"1397/03/21 14:50","price":1815},{"date":"1397/03/21 15:00","price":1812},{"date":"1397/03/21 15:30","price":1819},{"date":"1397/03/21 15:40","price":1817},{"date":"1397/03/21 16:00","price":1813},{"date":"1397/03/21 16:10","price":1819},{"date":"1397/03/21 16:20","price":1816},{"date":"1397/03/21 16:30","price":1815},{"date":"1397/03/21 16:40","price":1823},{"date":"1397/03/21 16:50","price":1818},{"date":"1397/03/21 17:00","price":1821},{"date":"1397/03/21 17:10","price":1859},{"date":"1397/03/21 17:20","price":1863},{"date":"1397/03/21 17:30","price":1856},{"date":"1397/03/21 17:40","price":1858},{"date":"1397/03/21 17:50","price":1850},{"date":"1397/03/21 18:00","price":1846},{"date":"1397/03/21 18:10","price":1845},{"date":"1397/03/21 18:20","price":1842},{"date":"1397/03/21 18:30","price":1844},{"date":"1397/03/21 18:40","price":1841},{"date":"1397/03/21 19:00","price":1842},{"date":"1397/03/21 19:10","price":1843},{"date":"1397/03/21 19:20","price":1845},{"date":"1397/03/21 19:40","price":1844},{"date":"1397/03/21 20:00","price":1846},{"date":"1397/03/21 20:10","price":1853},{"date":"1397/03/21 20:20","price":1852}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398