کمترین: 
11231.2
بیشترین: 
11231.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11231.2
زمان: 
3/21 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 21 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 21 خرداد 1397 , 11231.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 09:10","price":11231.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398