کمترین: 
660.38
بیشترین: 
667.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
664.13
زمان: 
3/21 23:32
قیمت گازوئیل امروز 21 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 664.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 05:00","price":665.38},{"date":"1397/03/21 06:08","price":665.88},{"date":"1397/03/21 06:32","price":665.38},{"date":"1397/03/21 07:00","price":665.88},{"date":"1397/03/21 09:00","price":665.13},{"date":"1397/03/21 09:32","price":664.13},{"date":"1397/03/21 10:00","price":663.63},{"date":"1397/03/21 11:00","price":664.38},{"date":"1397/03/21 11:32","price":662.88},{"date":"1397/03/21 12:00","price":662.63},{"date":"1397/03/21 12:32","price":663.13},{"date":"1397/03/21 13:00","price":663.63},{"date":"1397/03/21 13:32","price":664.88},{"date":"1397/03/21 14:00","price":665.88},{"date":"1397/03/21 14:32","price":663.13},{"date":"1397/03/21 15:00","price":661},{"date":"1397/03/21 15:32","price":660.38},{"date":"1397/03/21 16:00","price":660.63},{"date":"1397/03/21 16:32","price":661.63},{"date":"1397/03/21 17:00","price":661.13},{"date":"1397/03/21 17:32","price":661.88},{"date":"1397/03/21 18:00","price":661.75},{"date":"1397/03/21 18:32","price":661.63},{"date":"1397/03/21 19:00","price":664.88},{"date":"1397/03/21 19:32","price":664.38},{"date":"1397/03/21 20:00","price":665.38},{"date":"1397/03/21 20:32","price":666.38},{"date":"1397/03/21 21:00","price":666.13},{"date":"1397/03/21 21:32","price":664.38},{"date":"1397/03/21 22:00","price":665.63},{"date":"1397/03/21 22:32","price":667.38},{"date":"1397/03/21 23:00","price":664.5},{"date":"1397/03/21 23:32","price":664.13}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398