کمترین: 
75.67
بیشترین: 
76.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.46
زمان: 
3/21 23:32
قیمت نفت برنت امروز 21 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 76.46 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 05:00","price":76.38},{"date":"1397/03/21 05:32","price":76.39},{"date":"1397/03/21 06:08","price":76.47},{"date":"1397/03/21 06:32","price":76.43},{"date":"1397/03/21 07:00","price":76.53},{"date":"1397/03/21 07:32","price":76.54},{"date":"1397/03/21 08:00","price":76.53},{"date":"1397/03/21 08:32","price":76.5},{"date":"1397/03/21 09:00","price":76.4},{"date":"1397/03/21 09:32","price":76.28},{"date":"1397/03/21 10:00","price":76.17},{"date":"1397/03/21 11:00","price":76.25},{"date":"1397/03/21 11:32","price":76.04},{"date":"1397/03/21 12:00","price":76.1},{"date":"1397/03/21 12:32","price":76.09},{"date":"1397/03/21 13:00","price":76.22},{"date":"1397/03/21 13:32","price":76.34},{"date":"1397/03/21 14:00","price":76.32},{"date":"1397/03/21 14:32","price":76.03},{"date":"1397/03/21 15:00","price":75.74},{"date":"1397/03/21 15:32","price":75.67},{"date":"1397/03/21 16:00","price":75.73},{"date":"1397/03/21 16:32","price":75.84},{"date":"1397/03/21 17:00","price":75.75},{"date":"1397/03/21 17:32","price":75.91},{"date":"1397/03/21 18:00","price":75.79},{"date":"1397/03/21 18:32","price":75.75},{"date":"1397/03/21 19:00","price":76.25},{"date":"1397/03/21 19:32","price":76.18},{"date":"1397/03/21 20:00","price":76.4},{"date":"1397/03/21 20:32","price":76.65},{"date":"1397/03/21 21:00","price":76.57},{"date":"1397/03/21 21:32","price":76.38},{"date":"1397/03/21 22:00","price":76.58},{"date":"1397/03/21 22:32","price":76.75},{"date":"1397/03/21 23:00","price":76.53},{"date":"1397/03/21 23:32","price":76.46}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398