کمترین: 
2.925
بیشترین: 
2.957
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.942
زمان: 
3/21 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 21 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 2.942 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 03:00","price":2.925},{"date":"1397/03/21 03:32","price":2.93},{"date":"1397/03/21 04:00","price":2.939},{"date":"1397/03/21 04:32","price":2.934},{"date":"1397/03/21 05:00","price":2.933},{"date":"1397/03/21 05:32","price":2.936},{"date":"1397/03/21 06:08","price":2.93},{"date":"1397/03/21 06:32","price":2.931},{"date":"1397/03/21 07:00","price":2.933},{"date":"1397/03/21 07:32","price":2.934},{"date":"1397/03/21 08:00","price":2.936},{"date":"1397/03/21 08:32","price":2.937},{"date":"1397/03/21 09:00","price":2.938},{"date":"1397/03/21 09:32","price":2.937},{"date":"1397/03/21 10:00","price":2.938},{"date":"1397/03/21 12:32","price":2.939},{"date":"1397/03/21 13:00","price":2.945},{"date":"1397/03/21 13:32","price":2.946},{"date":"1397/03/21 14:00","price":2.944},{"date":"1397/03/21 14:32","price":2.936},{"date":"1397/03/21 15:00","price":2.944},{"date":"1397/03/21 15:32","price":2.946},{"date":"1397/03/21 16:00","price":2.949},{"date":"1397/03/21 17:00","price":2.946},{"date":"1397/03/21 18:00","price":2.957},{"date":"1397/03/21 18:32","price":2.943},{"date":"1397/03/21 19:00","price":2.942},{"date":"1397/03/21 20:00","price":2.946},{"date":"1397/03/21 20:32","price":2.952},{"date":"1397/03/21 21:00","price":2.948},{"date":"1397/03/21 21:32","price":2.937},{"date":"1397/03/21 22:00","price":2.933},{"date":"1397/03/21 22:32","price":2.938},{"date":"1397/03/21 23:00","price":2.946},{"date":"1397/03/21 23:32","price":2.942}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398