کمترین: 
2.0875
بیشترین: 
2.113
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1045
زمان: 
3/21 23:32
قیمت بنزین امروز 21 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 21 خرداد 1397 , 2.1045 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 03:00","price":2.104},{"date":"1397/03/21 03:32","price":2.107},{"date":"1397/03/21 04:00","price":2.1075},{"date":"1397/03/21 04:32","price":2.1065},{"date":"1397/03/21 05:00","price":2.1085},{"date":"1397/03/21 06:08","price":2.11},{"date":"1397/03/21 06:32","price":2.1085},{"date":"1397/03/21 07:00","price":2.1105},{"date":"1397/03/21 08:00","price":2.11},{"date":"1397/03/21 08:32","price":2.1095},{"date":"1397/03/21 09:00","price":2.1075},{"date":"1397/03/21 09:32","price":2.1045},{"date":"1397/03/21 10:00","price":2.1025},{"date":"1397/03/21 10:32","price":2.1021},{"date":"1397/03/21 11:00","price":2.1038},{"date":"1397/03/21 11:32","price":2.1002},{"date":"1397/03/21 12:00","price":2.1015},{"date":"1397/03/21 12:32","price":2.103},{"date":"1397/03/21 13:00","price":2.1039},{"date":"1397/03/21 13:32","price":2.1055},{"date":"1397/03/21 14:00","price":2.1035},{"date":"1397/03/21 14:32","price":2.0955},{"date":"1397/03/21 15:00","price":2.0895},{"date":"1397/03/21 15:32","price":2.0875},{"date":"1397/03/21 16:00","price":2.0908},{"date":"1397/03/21 16:32","price":2.0932},{"date":"1397/03/21 17:00","price":2.0915},{"date":"1397/03/21 17:32","price":2.0931},{"date":"1397/03/21 18:00","price":2.091},{"date":"1397/03/21 18:32","price":2.0905},{"date":"1397/03/21 19:00","price":2.098},{"date":"1397/03/21 19:32","price":2.0975},{"date":"1397/03/21 20:00","price":2.1042},{"date":"1397/03/21 20:32","price":2.1095},{"date":"1397/03/21 21:00","price":2.1115},{"date":"1397/03/21 21:32","price":2.1067},{"date":"1397/03/21 22:00","price":2.1125},{"date":"1397/03/21 22:32","price":2.113},{"date":"1397/03/21 23:00","price":2.1059},{"date":"1397/03/21 23:32","price":2.1045}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398