کمترین: 
2.1471
بیشترین: 
2.1711
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1608
زمان: 
3/21 23:32
قیمت نفت کوره امروز 21 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 2.1608 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 03:00","price":2.1597},{"date":"1397/03/21 03:32","price":2.1609},{"date":"1397/03/21 04:00","price":2.1616},{"date":"1397/03/21 05:00","price":2.1641},{"date":"1397/03/21 05:32","price":2.1644},{"date":"1397/03/21 06:08","price":2.1666},{"date":"1397/03/21 06:32","price":2.1651},{"date":"1397/03/21 07:00","price":2.1667},{"date":"1397/03/21 07:32","price":2.1669},{"date":"1397/03/21 08:00","price":2.1663},{"date":"1397/03/21 08:32","price":2.1656},{"date":"1397/03/21 09:00","price":2.1639},{"date":"1397/03/21 09:32","price":2.1605},{"date":"1397/03/21 10:00","price":2.1592},{"date":"1397/03/21 10:32","price":2.1589},{"date":"1397/03/21 11:00","price":2.1613},{"date":"1397/03/21 11:32","price":2.1559},{"date":"1397/03/21 12:00","price":2.1557},{"date":"1397/03/21 12:32","price":2.1567},{"date":"1397/03/21 13:00","price":2.1597},{"date":"1397/03/21 13:32","price":2.1623},{"date":"1397/03/21 14:00","price":2.165},{"date":"1397/03/21 14:32","price":2.1562},{"date":"1397/03/21 15:00","price":2.1496},{"date":"1397/03/21 15:32","price":2.1471},{"date":"1397/03/21 16:00","price":2.1487},{"date":"1397/03/21 16:32","price":2.1513},{"date":"1397/03/21 17:00","price":2.1512},{"date":"1397/03/21 17:32","price":2.1567},{"date":"1397/03/21 18:00","price":2.1527},{"date":"1397/03/21 18:32","price":2.152},{"date":"1397/03/21 19:00","price":2.1625},{"date":"1397/03/21 19:32","price":2.1613},{"date":"1397/03/21 20:00","price":2.1644},{"date":"1397/03/21 20:32","price":2.1676},{"date":"1397/03/21 21:00","price":2.1672},{"date":"1397/03/21 21:32","price":2.1623},{"date":"1397/03/21 22:00","price":2.1669},{"date":"1397/03/21 22:32","price":2.1711},{"date":"1397/03/21 23:00","price":2.1616},{"date":"1397/03/21 23:32","price":2.1608}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398