کمترین: 
64.95
بیشترین: 
66.27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.12
زمان: 
3/21 23:00
قیمت نفت سبک امروز 21 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 66.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 03:00","price":65.45},{"date":"1397/03/21 03:32","price":65.53},{"date":"1397/03/21 04:00","price":65.48},{"date":"1397/03/21 04:32","price":65.53},{"date":"1397/03/21 05:00","price":65.59},{"date":"1397/03/21 05:32","price":65.62},{"date":"1397/03/21 06:08","price":65.59},{"date":"1397/03/21 06:32","price":65.61},{"date":"1397/03/21 07:00","price":65.69},{"date":"1397/03/21 07:32","price":65.68},{"date":"1397/03/21 08:00","price":65.69},{"date":"1397/03/21 08:32","price":65.67},{"date":"1397/03/21 09:00","price":65.62},{"date":"1397/03/21 09:32","price":65.56},{"date":"1397/03/21 10:00","price":65.53},{"date":"1397/03/21 11:00","price":65.61},{"date":"1397/03/21 11:32","price":65.44},{"date":"1397/03/21 12:00","price":65.5},{"date":"1397/03/21 12:32","price":65.47},{"date":"1397/03/21 13:00","price":65.55},{"date":"1397/03/21 13:32","price":65.61},{"date":"1397/03/21 14:00","price":65.64},{"date":"1397/03/21 14:32","price":65.33},{"date":"1397/03/21 15:00","price":65.03},{"date":"1397/03/21 15:32","price":64.97},{"date":"1397/03/21 16:00","price":64.95},{"date":"1397/03/21 16:32","price":65.08},{"date":"1397/03/21 17:00","price":65.06},{"date":"1397/03/21 17:32","price":65.17},{"date":"1397/03/21 18:00","price":65.19},{"date":"1397/03/21 18:32","price":65.03},{"date":"1397/03/21 19:00","price":65.58},{"date":"1397/03/21 19:32","price":65.75},{"date":"1397/03/21 20:00","price":65.94},{"date":"1397/03/21 20:32","price":66.27},{"date":"1397/03/21 21:00","price":66.2},{"date":"1397/03/21 21:32","price":66.06},{"date":"1397/03/21 22:00","price":66.14},{"date":"1397/03/21 22:32","price":66.2},{"date":"1397/03/21 23:00","price":66.12}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398