بی‌ام و 530 تیپ Progressive Plus

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1397/03/21 12:00","price":1350000000},{"date":"1397/03/23 00:00","price":1370000000},{"date":"1397/04/03 00:00","price":1470000000},{"date":"1397/04/19 12:00","price":1570000000},{"date":"1397/05/02 00:00","price":1670000000},{"date":"1397/05/07 11:35","price":1570000000},{"date":"1397/05/08 00:00","price":1670000000},{"date":"1397/05/16 12:00","price":1750000000},{"date":"1397/07/01 00:00","price":1850000000},{"date":"1397/07/02 12:00","price":1880000000}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397