کمترین: 
0
بیشترین: 
0
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
3/21 00:00
قیمت dsعنوان امروز 21 خرداد 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 21 خرداد 1397 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 00:00","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398