کمترین: 
6696.9
بیشترین: 
6819.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6722.3
زمان: 
3/21 23:30
قیمت بیت کوین امروز 21 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 21 خرداد 1397 , 6722.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 00:00","price":6710.8},{"date":"1397/03/21 00:30","price":6814.2},{"date":"1397/03/21 01:00","price":6819.2},{"date":"1397/03/21 01:30","price":6762.7},{"date":"1397/03/21 02:00","price":6711.7},{"date":"1397/03/21 02:30","price":6756.1},{"date":"1397/03/21 03:30","price":6696.9},{"date":"1397/03/21 06:30","price":6716},{"date":"1397/03/21 07:00","price":6779.9},{"date":"1397/03/21 09:30","price":6751.1},{"date":"1397/03/21 12:30","price":6745.2},{"date":"1397/03/21 13:00","price":6752.6},{"date":"1397/03/21 13:30","price":6771.4},{"date":"1397/03/21 14:00","price":6800},{"date":"1397/03/21 15:30","price":6735.6},{"date":"1397/03/21 16:00","price":6749.1},{"date":"1397/03/21 16:30","price":6755.1},{"date":"1397/03/21 17:00","price":6737.2},{"date":"1397/03/21 18:00","price":6741.8},{"date":"1397/03/21 21:30","price":6727.2},{"date":"1397/03/21 22:00","price":6727.7},{"date":"1397/03/21 22:30","price":6733.2},{"date":"1397/03/21 23:00","price":6730.6},{"date":"1397/03/21 23:30","price":6722.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398