کمترین: 
1148500
بیشترین: 
1220000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1220000
زمان: 
3/20 18:06
قیمت نیم سکه امروز 20 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 20 خرداد 1397 , 1220000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 12:18","price":1148500},{"date":"1397/03/20 12:30","price":1150000},{"date":"1397/03/20 12:42","price":1165000},{"date":"1397/03/20 12:48","price":1180000},{"date":"1397/03/20 13:54","price":1200000},{"date":"1397/03/20 15:12","price":1205000},{"date":"1397/03/20 18:06","price":1220000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398