کمترین: 
1775
بیشترین: 
1891
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1785
زمان: 
3/20 20:20
قیمت ریال قطر امروز 20 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 20 خرداد 1397 , 1785 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:30","price":1855},{"date":"1397/03/20 11:50","price":1857},{"date":"1397/03/20 12:00","price":1869},{"date":"1397/03/20 12:20","price":1883},{"date":"1397/03/20 12:40","price":1887},{"date":"1397/03/20 12:50","price":1891},{"date":"1397/03/20 14:00","price":1840},{"date":"1397/03/20 14:10","price":1782},{"date":"1397/03/20 14:20","price":1779},{"date":"1397/03/20 14:40","price":1775},{"date":"1397/03/20 14:50","price":1776},{"date":"1397/03/20 15:00","price":1790},{"date":"1397/03/20 15:10","price":1803},{"date":"1397/03/20 15:40","price":1805},{"date":"1397/03/20 16:00","price":1810},{"date":"1397/03/20 16:20","price":1827},{"date":"1397/03/20 16:50","price":1831},{"date":"1397/03/20 17:30","price":1834},{"date":"1397/03/20 17:50","price":1831},{"date":"1397/03/20 18:10","price":1834},{"date":"1397/03/20 18:20","price":1828},{"date":"1397/03/20 18:30","price":1823},{"date":"1397/03/20 19:00","price":1789},{"date":"1397/03/20 19:10","price":1788},{"date":"1397/03/20 19:20","price":1785},{"date":"1397/03/20 19:30","price":1789},{"date":"1397/03/20 19:40","price":1787},{"date":"1397/03/20 19:50","price":1785},{"date":"1397/03/20 20:00","price":1789},{"date":"1397/03/20 20:20","price":1785}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398