کمترین: 
91
بیشترین: 
97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
91
زمان: 
3/20 19:00
قیمت افغانی امروز 20 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 20 خرداد 1397 , 91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:30","price":95},{"date":"1397/03/20 12:10","price":96},{"date":"1397/03/20 12:50","price":97},{"date":"1397/03/20 13:40","price":91},{"date":"1397/03/20 14:00","price":94},{"date":"1397/03/20 14:10","price":91},{"date":"1397/03/20 15:10","price":92},{"date":"1397/03/20 16:20","price":93},{"date":"1397/03/20 17:30","price":94},{"date":"1397/03/20 17:50","price":93},{"date":"1397/03/20 18:10","price":94},{"date":"1397/03/20 18:20","price":93},{"date":"1397/03/20 18:40","price":92},{"date":"1397/03/20 19:00","price":91}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398