کمترین: 
3784
بیشترین: 
4028
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3803
زمان: 
3/20 20:20
قیمت منات آذربایجان امروز 20 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 20 خرداد 1397 , 3803 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":3951},{"date":"1397/03/20 11:50","price":3972},{"date":"1397/03/20 12:00","price":3980},{"date":"1397/03/20 12:10","price":4019},{"date":"1397/03/20 12:20","price":4011},{"date":"1397/03/20 12:30","price":4016},{"date":"1397/03/20 12:40","price":4023},{"date":"1397/03/20 12:50","price":4028},{"date":"1397/03/20 14:00","price":3797},{"date":"1397/03/20 14:20","price":3784},{"date":"1397/03/20 14:30","price":3788},{"date":"1397/03/20 14:40","price":3784},{"date":"1397/03/20 15:00","price":3818},{"date":"1397/03/20 15:10","price":3839},{"date":"1397/03/20 15:30","price":3844},{"date":"1397/03/20 15:50","price":3854},{"date":"1397/03/20 16:10","price":3883},{"date":"1397/03/20 16:20","price":3891},{"date":"1397/03/20 16:40","price":3899},{"date":"1397/03/20 17:30","price":3907},{"date":"1397/03/20 17:50","price":3899},{"date":"1397/03/20 18:10","price":3907},{"date":"1397/03/20 18:20","price":3883},{"date":"1397/03/20 18:30","price":3839},{"date":"1397/03/20 18:40","price":3834},{"date":"1397/03/20 18:50","price":3808},{"date":"1397/03/20 19:00","price":3811},{"date":"1397/03/20 19:10","price":3808},{"date":"1397/03/20 19:20","price":3803},{"date":"1397/03/20 19:30","price":3806},{"date":"1397/03/20 19:50","price":3803},{"date":"1397/03/20 20:00","price":3811},{"date":"1397/03/20 20:20","price":3803}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398