کمترین: 
1618
بیشترین: 
1728
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1631
زمان: 
3/20 20:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 20 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 20 خرداد 1397 , 1631 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":1689},{"date":"1397/03/20 10:30","price":1695},{"date":"1397/03/20 11:50","price":1697},{"date":"1397/03/20 12:00","price":1707},{"date":"1397/03/20 12:10","price":1728},{"date":"1397/03/20 12:20","price":1720},{"date":"1397/03/20 12:30","price":1723},{"date":"1397/03/20 12:40","price":1724},{"date":"1397/03/20 12:50","price":1728},{"date":"1397/03/20 13:30","price":1681},{"date":"1397/03/20 13:40","price":1728},{"date":"1397/03/20 14:00","price":1630},{"date":"1397/03/20 14:10","price":1629},{"date":"1397/03/20 14:20","price":1623},{"date":"1397/03/20 14:30","price":1625},{"date":"1397/03/20 14:40","price":1622},{"date":"1397/03/20 14:50","price":1623},{"date":"1397/03/20 15:00","price":1633},{"date":"1397/03/20 15:10","price":1647},{"date":"1397/03/20 15:40","price":1649},{"date":"1397/03/20 16:00","price":1653},{"date":"1397/03/20 16:20","price":1669},{"date":"1397/03/20 16:50","price":1673},{"date":"1397/03/20 17:30","price":1676},{"date":"1397/03/20 17:50","price":1673},{"date":"1397/03/20 18:10","price":1676},{"date":"1397/03/20 18:20","price":1669},{"date":"1397/03/20 18:30","price":1618},{"date":"1397/03/20 18:40","price":1645},{"date":"1397/03/20 18:50","price":1640},{"date":"1397/03/20 19:00","price":1635},{"date":"1397/03/20 19:10","price":1633},{"date":"1397/03/20 19:20","price":1631},{"date":"1397/03/20 19:30","price":1633},{"date":"1397/03/20 19:50","price":1631},{"date":"1397/03/20 20:00","price":1635},{"date":"1397/03/20 20:20","price":1631}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398