کمترین: 
801
بیشترین: 
855
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
807
زمان: 
3/20 20:20
قیمت کرون نروژ امروز 20 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 20 خرداد 1397 , 807 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":836},{"date":"1397/03/20 10:30","price":839},{"date":"1397/03/20 11:50","price":840},{"date":"1397/03/20 12:00","price":845},{"date":"1397/03/20 12:10","price":855},{"date":"1397/03/20 12:20","price":851},{"date":"1397/03/20 12:30","price":853},{"date":"1397/03/20 12:50","price":855},{"date":"1397/03/20 13:20","price":810},{"date":"1397/03/20 13:40","price":855},{"date":"1397/03/20 14:00","price":807},{"date":"1397/03/20 14:10","price":806},{"date":"1397/03/20 14:20","price":803},{"date":"1397/03/20 14:30","price":804},{"date":"1397/03/20 14:40","price":803},{"date":"1397/03/20 15:00","price":808},{"date":"1397/03/20 15:10","price":815},{"date":"1397/03/20 15:40","price":816},{"date":"1397/03/20 16:00","price":818},{"date":"1397/03/20 16:20","price":826},{"date":"1397/03/20 16:50","price":828},{"date":"1397/03/20 17:30","price":829},{"date":"1397/03/20 17:50","price":828},{"date":"1397/03/20 18:10","price":829},{"date":"1397/03/20 18:20","price":826},{"date":"1397/03/20 18:30","price":801},{"date":"1397/03/20 18:40","price":814},{"date":"1397/03/20 18:50","price":812},{"date":"1397/03/20 19:00","price":809},{"date":"1397/03/20 19:10","price":808},{"date":"1397/03/20 19:20","price":807},{"date":"1397/03/20 19:30","price":808},{"date":"1397/03/20 19:50","price":807},{"date":"1397/03/20 20:00","price":809},{"date":"1397/03/20 20:20","price":807}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398