کمترین: 
1019
بیشترین: 
1088
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1027
زمان: 
3/20 20:20
قیمت کرون دانمارک امروز 20 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 20 خرداد 1397 , 1027 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":1064},{"date":"1397/03/20 10:30","price":1067},{"date":"1397/03/20 11:50","price":1068},{"date":"1397/03/20 12:00","price":1075},{"date":"1397/03/20 12:10","price":1088},{"date":"1397/03/20 12:20","price":1083},{"date":"1397/03/20 12:30","price":1085},{"date":"1397/03/20 12:40","price":1086},{"date":"1397/03/20 12:50","price":1088},{"date":"1397/03/20 13:20","price":1030},{"date":"1397/03/20 13:40","price":1088},{"date":"1397/03/20 14:00","price":1026},{"date":"1397/03/20 14:10","price":1025},{"date":"1397/03/20 14:20","price":1023},{"date":"1397/03/20 14:40","price":1021},{"date":"1397/03/20 14:50","price":1022},{"date":"1397/03/20 15:00","price":1028},{"date":"1397/03/20 15:10","price":1037},{"date":"1397/03/20 15:40","price":1038},{"date":"1397/03/20 16:00","price":1041},{"date":"1397/03/20 16:20","price":1051},{"date":"1397/03/20 16:50","price":1053},{"date":"1397/03/20 17:30","price":1055},{"date":"1397/03/20 17:50","price":1053},{"date":"1397/03/20 18:10","price":1055},{"date":"1397/03/20 18:20","price":1052},{"date":"1397/03/20 18:30","price":1019},{"date":"1397/03/20 18:40","price":1036},{"date":"1397/03/20 18:50","price":1033},{"date":"1397/03/20 19:00","price":1029},{"date":"1397/03/20 19:10","price":1028},{"date":"1397/03/20 19:20","price":1027},{"date":"1397/03/20 19:30","price":1028},{"date":"1397/03/20 19:50","price":1027},{"date":"1397/03/20 20:00","price":1029},{"date":"1397/03/20 20:20","price":1027}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398