کمترین: 
16964
بیشترین: 
18113
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17103
زمان: 
3/20 20:20
قیمت دینار بحرین امروز 20 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 20 خرداد 1397 , 17103 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":17711},{"date":"1397/03/20 10:30","price":17768},{"date":"1397/03/20 11:50","price":17787},{"date":"1397/03/20 12:00","price":17900},{"date":"1397/03/20 12:10","price":18113},{"date":"1397/03/20 12:20","price":18037},{"date":"1397/03/20 12:30","price":18060},{"date":"1397/03/20 12:40","price":18076},{"date":"1397/03/20 12:50","price":18113},{"date":"1397/03/20 13:30","price":17626},{"date":"1397/03/20 13:40","price":18113},{"date":"1397/03/20 14:00","price":17087},{"date":"1397/03/20 14:10","price":17074},{"date":"1397/03/20 14:20","price":17037},{"date":"1397/03/20 14:40","price":17003},{"date":"1397/03/20 14:50","price":17016},{"date":"1397/03/20 15:00","price":17124},{"date":"1397/03/20 15:10","price":17266},{"date":"1397/03/20 15:40","price":17287},{"date":"1397/03/20 16:00","price":17334},{"date":"1397/03/20 16:20","price":17498},{"date":"1397/03/20 16:50","price":17534},{"date":"1397/03/20 17:30","price":17569},{"date":"1397/03/20 17:50","price":17534},{"date":"1397/03/20 18:10","price":17569},{"date":"1397/03/20 18:20","price":17513},{"date":"1397/03/20 18:30","price":16964},{"date":"1397/03/20 18:40","price":17242},{"date":"1397/03/20 18:50","price":17192},{"date":"1397/03/20 19:00","price":17137},{"date":"1397/03/20 19:10","price":17124},{"date":"1397/03/20 19:20","price":17103},{"date":"1397/03/20 19:30","price":17116},{"date":"1397/03/20 19:50","price":17103},{"date":"1397/03/20 20:00","price":17137},{"date":"1397/03/20 20:20","price":17103}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398