کمترین: 
1727
بیشترین: 
1839
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1736
زمان: 
3/20 20:20
قیمت ریال عربستان امروز 20 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 20 خرداد 1397 , 1736 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":1804},{"date":"1397/03/20 11:50","price":1813},{"date":"1397/03/20 12:00","price":1817},{"date":"1397/03/20 12:10","price":1835},{"date":"1397/03/20 12:20","price":1831},{"date":"1397/03/20 12:30","price":1833},{"date":"1397/03/20 12:40","price":1837},{"date":"1397/03/20 12:50","price":1839},{"date":"1397/03/20 14:00","price":1733},{"date":"1397/03/20 14:20","price":1727},{"date":"1397/03/20 14:30","price":1729},{"date":"1397/03/20 14:40","price":1727},{"date":"1397/03/20 15:00","price":1743},{"date":"1397/03/20 15:10","price":1753},{"date":"1397/03/20 15:30","price":1755},{"date":"1397/03/20 16:00","price":1760},{"date":"1397/03/20 16:10","price":1769},{"date":"1397/03/20 16:20","price":1776},{"date":"1397/03/20 16:40","price":1780},{"date":"1397/03/20 17:30","price":1783},{"date":"1397/03/20 17:50","price":1780},{"date":"1397/03/20 18:10","price":1783},{"date":"1397/03/20 18:20","price":1773},{"date":"1397/03/20 18:30","price":1752},{"date":"1397/03/20 18:40","price":1750},{"date":"1397/03/20 18:50","price":1738},{"date":"1397/03/20 19:00","price":1740},{"date":"1397/03/20 19:10","price":1738},{"date":"1397/03/20 19:20","price":1736},{"date":"1397/03/20 19:30","price":1737},{"date":"1397/03/20 19:50","price":1736},{"date":"1397/03/20 20:00","price":1740},{"date":"1397/03/20 20:20","price":1736}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399