کمترین: 
743
بیشترین: 
791
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
747
زمان: 
3/20 20:20
قیمت کرون سوئد امروز 20 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 20 خرداد 1397 , 747 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":776},{"date":"1397/03/20 11:50","price":780},{"date":"1397/03/20 12:00","price":782},{"date":"1397/03/20 12:10","price":789},{"date":"1397/03/20 12:20","price":788},{"date":"1397/03/20 12:30","price":789},{"date":"1397/03/20 12:50","price":791},{"date":"1397/03/20 13:20","price":750},{"date":"1397/03/20 13:40","price":791},{"date":"1397/03/20 14:00","price":746},{"date":"1397/03/20 14:20","price":743},{"date":"1397/03/20 14:30","price":744},{"date":"1397/03/20 14:40","price":743},{"date":"1397/03/20 15:00","price":750},{"date":"1397/03/20 15:10","price":754},{"date":"1397/03/20 15:30","price":755},{"date":"1397/03/20 16:00","price":757},{"date":"1397/03/20 16:10","price":761},{"date":"1397/03/20 16:20","price":764},{"date":"1397/03/20 16:40","price":766},{"date":"1397/03/20 17:30","price":767},{"date":"1397/03/20 17:50","price":766},{"date":"1397/03/20 18:10","price":767},{"date":"1397/03/20 18:20","price":763},{"date":"1397/03/20 18:30","price":754},{"date":"1397/03/20 18:40","price":753},{"date":"1397/03/20 18:50","price":748},{"date":"1397/03/20 19:20","price":747},{"date":"1397/03/20 20:00","price":748},{"date":"1397/03/20 20:20","price":747}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398